Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Četvrtak, 24.05.2012 10:00

D n e v n i r e d


1. Vreme za deklarisanja izvan dnevnog reda,
2. Vreme za poslanièka pitanja,
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice,
4. Razmatranje Nacrta zakona o ratifikaciji razmene diplomatskih nota o statusu stranih snaga izmeðu Republike Kosova i Sjedinjenih amerièkih država.
5. Prvo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o menadžiranju javnih finansija i odgovornostima,
6. Prvo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o parniènoj proceduri,
7. Prvo razmatra nje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o štrajku,
8. Prvo razmatra nje Nacrta zakona o putnoj i ekološkoj taksi vozila,
9. Drugo razmatranje Nacrta zakona o osnivanju Agencije za usluge vazdušne navigacije,
10. Drugo razmatranje Nacrta zakona o pozorištima,
11. Drugo razmatranje Nacrta zakona o Kosovskoj agenciji za zaštitu od zraèenja i
nuklearnoj bezbednosti,
12. Drugo razmatranje Nacrta zakona o otpacima,
13. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Državne agencije za zaštitu liènih podataka, za 2011. godinu,
14. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Regulatora za vode i otpatke, za 2011. godinu,
15. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Kancelarije Regulatora za energiju, za 2011. godinu,
16. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Kosovske agencije za imovinu za 2011. godinu,
17. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Autoriteta civilne avijacije Kosova, za 2011. godinu,
18. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Regulatornog autoriteta železnica, za 2011. godinu,
19. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Nezavisnog nadzornog saveta za Civilnu službu Kosova, za 2011. godinu,
20. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Nezavisne komisije za rudnike i minerale, za 2011. godinu,
21. Razmatranje Predloga Vlade Kosova, u vezi sa „Listom za mineralne rente",
22. Razmatranje Predloga Sudskog instituta Kosova o imenovanju èlanova Upravnog odbora Sudskog instituta Kosova,
23. Razmatranje Izveštaja Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju
u vezi sa nadgledanjem Zakona o zaštiti konkurencije.

ZapisnikTranskript

Elektronsko glasanje

Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 10
Tačka 11
Tačka 12
Tačka 13
Tačka 14
Tačka 15
Tačka 16
Tačka 17
Tačka 18
Tačka 19
Tačka 20
Tačka 21
Tačka 22
Tačka 23