Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Petak, 08.12.2017 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 14.11.2017 i 22.11.2017;
3. Razmatranje u nacelu Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 04/L-034 o Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom Br. 04/L-115 i Zakonom Br. 05/L-080;
4. Razmatranje Finansijskog izveštaja Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja za 2016.godinu.;
5. Razmatranje Izveštaja o troškovima za devet meseci Skupštine Kosova za 2017 god.,
6. Razmatranje predloga Izbornog panela Centralne banke Kosova za popunu radnog mesta jednog neizvršnog člana Odbora CBK-a,
7. Razno.

 

Zapisnik