Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Petak, 26.01.2018 10:00

Dnevni red

4. Interpelacija premijera Ramush Haradinaj, na zahtev parlamentarne grupe LDK, za informisanje Skupštine u vezi pucanja oružjem od strane g. Dardan Gashi, zamenik ministra i ministar dijaspore i strateške investicije,

10 Glasanje o Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-034 o Kosovskoj Agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080,

11. Prvo razmatranje Nacrta zakona o azilu,

12. Drugo razmatranje Nacrta zakona o standardizaciji,

13. Drugo razmatranje Nacrta zakona o porezu na nepokretnu imovinu,

14. Razmatranje godišnje izveštaja Regulativnog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije za 2016,

15. Razmatranje godišnjeg izveštaja Agencije za statistiku Kosova za 2016,

16. Razmatranje Strategije za energiju Republike Kosova za 2017-2026,

17. Izbor jednog (1) kandidata za ne izvršnog člana Odbora Centralne banke Republike Kosova,

18. Izbor 5 (pet) zamenika narodnog advokata,

19. Predlog parlamentarnih grupa o zameni članova u parlamentarnim komisijama,

20. Predlog o imenovanju tri (3) članova u Komisiji za prava, interese zajednica i povratak.