Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Predsedništva

Predsedništvo Skupštine

Ponedeljak, 05.02.2018 11:00 u sali C 301

D n e v n i r e d


1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica


2. Pripreme za plenarnu sednicu:

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,

4. Interpelacija Premijera Republike Kosova, g - dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG "Lidhja Demokratike e Kosovës", u vezi Odluke Vlade Republike Kosova br. 04/20 od 20.12.2017. god. u vezi povećanja plata članovima vladinog kabineta,

5. Interpelacija Premijera Republike Kosova, g - dina Ramush Haradinaj, na zahtev, poslanice Albulena Haxhiu, u ime PG -„Lëvizja Vetëvednosje" uz podršku još 7. poslanika potpisnika u vezi odluka Vlade Republike Kosova: Odluka Vlade Republike Kosova br. 04/20 od 20.12.2017. god. u vezi povećanja plata članovima vladinog kabineta; Odluka br. 05/24 od 12.01.2018. god. o povećanju plata svih kategorija zaposlenih koji se plaćaju iz budžeta Republike Kosova; i Odluke br. 15/24 od 12. januara 2018. god. o visini mesečne plate za porodice iz šeme socijalne pomoći,

6. Razmatranje N/zakona o ratifikaciji Sporazuma o državnoj granici između Republike Kosova i Crne Gore ,

7. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-219 o strancima,

8. Prvo razmatranje N/zakona o zaštiti od zračenja i o nuklearnoj sigurnosti,

9. Prvo razmatranje N/zakona o rudnima i mineralima,

10. Prvo razmatranje N/zakona o opremi pod pritiskom,

11. Prvo razmatranje N/zakona o geološkoj službi Kosova,

12. Parlamentarna rasprava , na zahtev PG Pokreta „Vetevendosje" u vezi kažnjavanja nekoliko aktivista ove političkog subjekta,

13. Parlamentarna rasprava, na zahtev potpredsednika Skupštine Kujtim Shala i šest (6) poslanika -potpisnika o razmatranju Izveštaja o 100 dana rada Vlade Republike Kosova,

14. Razmatranje preporuka Komisije za ljudska prava, nestala lica i peticije u vezi fakturisanja električne energije potrošene u četiri severne opštine Republike Kosova,

15. Razmatranje preporuka Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu , sport, inovacije i preduzetništvo o usvajanju liste devet (9) članova Državnog saveta kvaliteta,

16. Razmatranje godišnjeg izveštaja performancije Nacionalne kancelarije revizije za 2016 godinu,

17. Razmatranje izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2016 godinu.

 

3. Razmatranje predloga i zahteva:

 

Zapisnik