Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Predsedništva

Predsedništvo Skupštine

Utorak, 27.02.2018 14:00 u sali C 301

Dnevni red


1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,

2. Pripreme za plenarnu sednicu,

I. Završene tačke sa plenarne sednicu od 8 i 9 februara 2018.god.

1. Interpelacija premijera Republike Kosova g-dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG „Lidhja demokratike e Kosoves" i PG „Lëvizja Vetëvendosje", u vezi Odluke Vlade Kosova br. 04/20 od 20.12.2017.god. za povećanje plata članova vladinog kabineta, Odluku br. 05/24 od 12.01.2018.god. za povećanje plata za sve kategorije zaposlenih koji se plaćaju iz budžeta Kosova, kao i Odluke br. 15/24 od 12.01.2018.god. u visini mesečne plate porodicama u socijalnoj šemi.

2. Parlamentarna rasprava, na zahtev potpredsednika Skupštine g-dina Kujtim Shala i šest poslanika potpisnika, o 100-dnevnom izveštaju rada Vlade Republike Kosova.

3. Razmatranje Predloga - odluke Vlade za ratifikaciju 9 članova Državnog saveta za kvalitetu.

4. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2016.god.

***

5. Interpelacija Premijera Republike Kosova, g-dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG „Lëvizja Vetëvendosje", u vezi nasilne smrti aktivista „Lëvizja Vetëvendosje", Astrit Dehari. Dostavljeno Vladi, 14. februara 2018.god.

 

II. Pripreme za narednu plenarnu sednicu:

1. Vreme za deklarisanja van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Razmatranje Nacrta zakona o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju Republike Kosova, („MONT") i Stitching Spark-a iz Holandije ("SPARK") o podršci Međunarodnom koleđu biznisa u Mitrovici,

4. Razmatranje Nacrta zakona o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju Republike Kosova, („MONT") Austrijske agencije za razvoj Ada Ref. No. 8116-00/2016/Lr2016,

5. Razmatranje Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma o osnivanju Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA),

6. Prvo razmatranje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,

7. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-225 o državnom tužilaštvu, izmenjenog i dopunjenog Zakonom br. 05/L-034,

8. Prvo razmatranje Nacrta zakona o Inspektoratu obrazovanja u Republiku Kosova,

9. Prvo razmatranje Nacrta zakona o zaštiti potrošača,

10. Prvo razmatranje Nacrta zakona o građevinskim produktima,

11. Prvo razmatranje Nacrta zakona o naučnim inovacijama i transferu znanja i tehnologije,

12. Prvo razmatranje Nacrta zakona o tehničkim zahtevima o proizvodima i proceni konformiteta,

13. Prvo razmatranje Nacrta zakona o poštanskim uslugama,

14. Prvo razmatranje Nacrta zakona o metrologiji,

15. Prvo razmatranje Nacrta zakona o slobodi pristupa nevladinim organizacijama,

16. Prvo razmatranje Nacrta zakona o krvi i sadržaju krvi,

17. Drugo razmatranje Nacrta zakona o trgovačkim društvima ,

18. Izbor (1) kandidata za funkciju Guvernera Centralne banke Republike Kosova,

19. Parlamentarna rasprava na zahtev potpredsednika Skupštine g-dina Kujtim Shala i pet poslanika potpisnika za parlamentarnu raspravu u vezi IV zajedničkog susreta Parlamentarne komisije za Sporazum za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo, održanog 17-19 januara 2018.god. u Strazburu - Francuska,

20. Razmatranje Predloga - Odluke Vlade Republike Kosova br. 07/21od 22.12.2917.god. u vezi Palate omladine u Prištini,

21. Razmatranje Predloga - Odluke Vlade Republike za imenovanje dva člana borda Kancelarije regulatora energetike.

22. Razmatranje predloga PG „Lëvizja Vetëvendosje", za zamenu poslanika u parlamentarnim komisijama,

23. Formiranje ad-hoc komisije za izbor člana iz redova albanske zajednice i dva člana iz redova nealbanskih zajednica u Nezavisnoj komisiji za medije,

24. Izbor dva člana Borda RTK-a,

25. Izbor člana Borda za žalbe.

 

III. Razmatranje predloga i zahteva

 

Zapisnik