Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Utorak, 10.07.2018 13:00 u sali N 302

Dnevni red:


1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 2.7.2018
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-073 o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990/91 do 1998/99 godine;
4. Razmatranje prijave kndidata za članove Saveta za Kulturno Nasleđe Kosova;
5. Razno.


 


 

Zapisnik