Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Četvrtak, 26.07.2018 10:00

Dnevni red

I. Nedovršene tačke sa plenarnih sednice od 19. juna i 23. jula 2018:

1. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017,

2. Glasanje sa drugog razmatranja Nacrta zakona br. 06/ L-010 o noterstvu,

3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-090 o Ratifikaciji Finansijskog Sporazuma za IPA 2017, prvi deo, između Kosova i Evropske Unije,

4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-094 o Ratifikaciji Sporazuma između Kosova i Evropske Unije o učešću u Programu „Evropa za građane",

5. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-066 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-064 o vozačkoj dozvoli,

6. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-063 o železnicama Kosova,

7. Drugo razmatranje Nacrta zakona br 06/L-068 o izmeni i dopuni Zakona br. 2003/11 o putevima, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-120,

8. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-069 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-088 o pravilima drumskog saobraćaja,

9. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-070 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-179 o drumskom saobraćaju,

10. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-071 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-183 o drumskom transportu opasnih materija,

11. Parlamentarna rasprava o dijalogu sa Srbijom,

12. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka,

13. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-065 o razmatranju i potvrđivanju neopravdane imovine,

14. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-084 o zaštiti deteta,

15. Predlog parlamentarnih grupa AAK i Nisma za zamenu članova pri parlamentarnim komisijama.

16. Razmatranje Godišnjeg izveštaja regulativnog autoriteta za vode za 2017,

17. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o performansi Nacionalne kancelarije za reviziju za 2017,

18. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komunikacija za 2017.god.