Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Ponedeljak, 30.07.2018 10:00

Dnevni red

11. Nastavak parlamentarne rasprave o dijalogu sa Srbijom,
12. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka,
13. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-065 o razmatranju i potvrđivanju neopravdane imovine,
14. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-084 o zaštiti deteta,
15. Predlog parlamentarnih grupa AAK i Nisma za zamenu članova pri parlamentarnim komisijama.
16. Razmatranje Godišnjeg izveštaja regulativnog autoriteta za vode za 2017,
17. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o performansi Nacionalne kancelarije za reviziju za 2017,
18. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komunikacija za 2017.god.