Radna mesta

Rukovodilac Divizije za javne nabavke (AK /DP/01/08)

Dokument Aplikacije

 • Broj pozicija:           1 (jedan)
 • Angažovanje             stalno, probni rad od 12 meseci
 • Stepen/nivo:              B/9

Zadaci i odgovornosti:

Rukovodilac ima opšti zadatak da obezbedi da javne nabavke budu u skaldu sa procedurama i pravilima koja su odreðena dotičnim zakonskim i podzakonskim aktima.

Uz redovan rad , rukovodilac ima i ove posebne zadatke:

 • Prati  i nadzire tačnu i jednaku  primenu zakonskih procedura javne nabavke.
 • Odgovoran je za poštovanje svih pravila i rokova koji su odreðeni zakonskim i podzakonskim aktima za javnu nabavku; za tačnost i zakonsku osnovu svih akata koji proizilaze iz Kancelarije za javne nabavke, zajedno sa specijalistom potpisuje primenu procedura javne nabavke, bazirajući se na dotičnom zakonodavstvu i ima pravo obustave ovih procedura u slučaju  konstatacije kršenja istih.
 • Predstavlja Kancelariju za javnu nabavku i koordinira rad na relaciji organizativnih struktura administracije Skupštine sa kojima korespondira.
 • Izraðuje predlog godišnjeg plana javne nabavke, dokumentaciju tendera i u saradnji sa Komisijom za ocenjivanje ponuda, na osnovu zahtevnog lista za javnu nabavku i raspodelu učesnicima na osnovu odreðenih pravila.
 • Razjašnjava sve nejasnoće koje mogu imati kandidati u vezi sa dokumentacijom tendera.
 • Vodi dosije o javnim nabavkama od naloga do potpisanog ugovora sa firmom dobitnicom i na kraju kalendarske godine dosije predaje arhivi.
 • Èuva tajnost svih informacija koje dobija u toku procedura tendera.
 • Vrši i ostale poslove iz oblasti rada divizije, na osnovu naredbe direktora administracije Skupštine.

Zahtevane kvalifikacije:

Fakultetska diploma iz oblasti ekonomije, finansija, administracije biznisa, inžinjeringa ili ostalih sličnih oblasti i da bude sertifikovan za profesionalizam u javnim nabavkama od strane RKJN-a.

Poznavanje logističkih operacija i  kompijuterskih programa: Windows, Excel i Word.

Iskustvo:

Da ima pet (5) godina iskustva u poslovima javnih nabavki.

Poznavanje jezika:

Znanje albanskog i srpskog jezika, poželjno je i znanje engleskog jezika.

Ostale sposobnsoti:

Zahteva se sposobnost za rukovoðenje i organizovanje, da je otvoren i da ima kreativno mišljenje i da bude u stanju da pronalazi rešenja.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i podržava zahteve pripadnika manjinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je primenjena u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine.

Kandidati sa uže izborne liste podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju. Kontaktiraće se samo kandidati izabrani u užoj izbornoj listi.

PROCEDURA KONKURISANJA

Formular za konkurisanje može se uzeti  sa internet  stranice Skupštine                               ( htpp://www.assembly-kosova.org)  ili  na recepciji zgrade Skupštine Repbulike Kosova u Prištini  (Ul. „Nena Tereze, b.b) . Zvanični formular konkurisanja mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dvema  preporukama. Upotreba pogrešnog i nekompletnog  formulara sa zahtevanim podacima, kao i sa podacima koji su dati sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.

Zahtev se može  predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova  (Ul. „Nena Tereze, b.b) ili poštom, kao i u Kancelariji  personala br. N-217 ,drugi sprat.

Za dopunske informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10490 i  038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 3 decembra, do 17 decembra 2008 godine do 16,00 časova.