Transkripti

  Plenarna sednica

  Četvrtak, 18.10.2018 10:00
  Dnevni red


  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,
  2. Vreme za parlamentarna pitanja,
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
  4. Razmatanje Nacrt Zakona o ratefikacje Sporazum o Socijalnom Osiguranju između Republike Kosovo i Švajcarske Konfederacije,
  5. Razmatanje Nacrt Zakona o ratefikacje Sporazum o Socijalnom Osiguranju između Republike Kosovo i Kraljevine Belgije,
  6. Razmatranje Nacrta Zakona o ratifikaciji Ugovora o osnivanju transportne zajednice,
  7. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-078 o ratifikaciji Bilateralni Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga u vezi sa Projektom razvojne saradnje KSV/019: tehnička pomoć u kontekstu Evropskih Integracija,
  8. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-103 o ratifikaciji izmene i dopune br. 1 Finansijskog Sporazuma za IPA 2015 između Kosova i Evropske Unije,
  9. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova,
  10. Prvo razmatranje N/zakona za Ministarstvo odbrane,
  11. Prvo razmatranje N/zakona o Kosovske Snage Bezbednosti,
  12. Prvo razmatranje N/zakona za Službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti,
  13. Prvo razmatranje N/zakona o porezu na prihode korporacija,
  14. Prvo razmatranje N/zakona o porezu na lične dohotke,
  15. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-176 o parlamentarnoj istrazi,
  16. Prvo razmatranje N/zakona o Inspektoratu rada,
  17. Prvo razmatranje N/zakona o zaštiti vazduha od zagađenja,
  18. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o regulisanju usluga vode,
  19. Prvo razmatranje N/zakona o zaštiti vrednosti borbe OVK-a,
  20. Prvo razmatranje N/zakona o platama u javnom sektoru,
  21. Prvo razmatranje N/zakona o organizaciji i funkcionisanju Državne Uprave i Nezavisnih Agencija,
  22. Prvo razmatranje N/zakona o javnim službenicima,
  23. Prvo razmatranje N/zakona o javnom prenosniku Kosova,
  24. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br. 05/L-075 o prevenciji i sankciji nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima,
  25. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.2004/22 o kinematografiji,
  26. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima,
  27. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.04/L-097 o bibliotekama,
  28. Prvo razmatranje N/zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,
  29. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta,
  30. Prvo razmatranje N/zakona za izmenu i dopunu zakona br.2003/24 o sportu i zakona br.04/L-075 izmenjenog i dopunjenog zakonom br.2003/24 o sportu,
  31. Prvo razmatranje N/zakona o peticijama,
  32. Drugo razmatranje N/zakona br. 06/L-049 o naučnoj inovaciji i transferu znanja i tehnologije,
  33. Drugo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-036 o zvaničnim statistikama Republike Kosova,
  34. Drugo razmatranje Nacrta zakona o socijalnim preduzećima,
  35. Razmatranje godišnjeg Izveštaja vlade o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru Kosova za 2017 godinu,
  36. Razmatranje Izveštaja revizije regionalne kompanije vodovoda Priština Sh. A za 2017. godinu,
  37. Razmatranje godišnjeg Izveštaja o stanju civilne službe Republike Kosova za 2017. godinu,
  38. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o radu Kosovske agencije za privatizaciju za 2017.godinu,
  39. Imenovanje predsedavajučeg i članova Upravnog odbora Fonda za penzijske štednje Kosova,
  40. Imenovanje predsednika Regulativne Komisije Javne Nabavke,
  41. Imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,
  42. Razrešenje g.Shqiprim Pula sa funkcije člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,
  43. Formiranje Ad hoc komisije za izbor kandidata za jednog(1) člana Nezavisne komisije za medije , iz redova ne većinske zajednice,
  44. Formiranje Ad hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Borda RTK-a iz redova srpske zajednice,
  45. Predlog parlamentarnih grupa o zameni članova u parlamentarnim i anketnim komisijama,
  46. Imenovanje jednog člana u parlamentarnoj anketnoj komisiji.

  Transkript

  Elektronsko glasanje

  Tačka 4
  Tačka 5
  Tačka 7
  Tačka 10
  Tačka 11
  Tačka 12