Zakoni po imenu

2004/11Download (PDF)

Zakon o Mernim Jedinicama

Ovaj Zakon utvrðuje i overava definicije mernih jedinica, njihovu nomenklaturu, simbole, domen, odnosna podruèja primene i obaveznu upotrebu ovih jedinica i naèin njihova primenjivanja na Kosovu u skladu sa Dokumentom D1 Meðunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML)/ International Document of the International Committee of Legal Metrology: CIML, 1975 D.I. No 1/.

Odobreni od Skupštine:
29.04.2004
Objavljen od SPGS:
28.05.2004