Zakoni po imenu

2012/04-L-135Download (PDF)

Zakon o nauèno istraživaèkoj delatnosti

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.03.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-12-2013, Dana 18.04.2013

Odobreni od Skupštine:
28.03.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
18.04.2013