Zakoni po imenu

2013/04-L-194Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 03-L-048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti, izmenjen i dopunjen zakonima br.03-L-221 i br.04-L-116

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.07.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-32-2013, Dana 24.07.2013

Odobreni od Skupštine:
11.07.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
24.07.2013