Zakoni po imenu

05/L-073Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma izmeðu Vlada Republike Kosova i Savezne Republike Nemaèke o finansijskoj saradnji 2014 u projektu zajma

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 24.02.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-005-2016, Dana 10.03.2016

Odobreni od Skupštine:
24.02.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
10.03.2016