Zakoni po imenu

05/L-108Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.03/L-049 o finansijama lokalne samouprave

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.07.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-028-2016, Dana 27.07.2016

Odobreni od Skupštine:
14.07.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.07.2016