Zakoni po imenu

05/L-119Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 05/L-043 o oprostu javnih dugova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-006-2017, Dana 13.01.2017

Odobreni od Skupštine:
29.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
13.01.2017