Zakoni po imenu

2008/03-L-006Download (PDF)

Zakon o parniènom postupku

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30. 06. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-045-2008, dana 29.07.2008.

Odobreni od Skupštine:
30.06.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.07.2008