Zakoni po imenu

2008/03-L-031Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-5 o podržavanju malih i srednjih preduzeæa

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17. 10. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-052-2008, dana 06.11.2008.

Odobreni od Skupštine:
17.10.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.11.2008