Zakoni po imenu

2009/03-L-043Download (PDF)

Zakon o integrisanom spreèavanju i kontroli zagaðivanja životne sredine

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 26. 03. 2009, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-010-2009, dana 23.04.2009.

Odobreni od Skupštine:
26.03.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.04.2009