Zakoni po imenu

2010/03-L-104Download (PDF)

Zakona o zaštiti od nejonizujućeg, jonizujućeg zračenja kao i nuklearne bezbednosti

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.02.2010 , a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-010-2010, dana 02.03.2010.

Odobreni od Skupštine:
11.02.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.03.2010