Zakoni po imenu

2010/03-L-197Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-146 o o porezu na dodanu vrednost

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 15.04.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-015-2010, dana 27.04.2010.

Odobreni od Skupštine:
15.04.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.04.2010