Zakoni po imenu

2010/03-L-217Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-037 o putnim ispravama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 07.10.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-062-2010, Dana 25.10.2010

Odobreni od Skupštine:
07.10.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
25.10.2010