Zakoni po imenu

04/L-010Download (PDF)

Zakon o meðuopštinskoj saradnji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 21.07.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-012-2011, Dana 03.08.2011

Odobreni od Skupštine:
21.07.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.08.2011