Zakoni po imenu

04/L-031Download (PDF)

Zakon o meðunarodnoj pravnoj saradnji u kriviènim stvarima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.08.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-027-2011, Dana 31.08.2011

Odobreni od Skupštine:
31.08.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
31.08.2011