Zakoni po imenu

04/L-052Download (PDF)

Zakon o meðunarodnim ugovorima

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 08.12.2011. godine

Odobreni od Skupštine:
04.11.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
08.12.2011