Assembly of the Republic of Kosovo

Meetings of the Assembly Presidium

11:00 8 June 2020

Mbledhja e Kryesisë

Rendi i dites


1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme e Kryesisë së Kuvendit,
2. Kërkesa e kryeministrit për seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit
3. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,
4. Materialet e proceduara nga Qeveria ne Kuvend, pas miratimit të Mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë së Kosovës, më 25 mars 2020,
5. Të ndryshme.

10:00 2 June 2020

Meeting of the Presidency

Agenda

1. The request of  61 Members of Parliament to call an extraordinary session of the Assembly.