Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Mjedis

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe mjedis, është Komision Funksional. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me bujqësinë, pylltarinë, zhvillimin rural, infrastrukturën dhe mjedisit. • Fushëveprimi i këtij komisioni përfshinë: - Angazhimin për përcaktimin dhe përcjelljen e politikave të zhvillimit të bujqësisë, të pylltarisë, të zhvillimit rural, të infrastrukturës dhe mjedisit; - Angazhimin për konceptimin e strategjisë së përgjithshme për zhvillimin e bujqësisë, të pylltarisë, të zhvillimit rural, të Infrastrukturës dhe mjedisit, duke përcjellë modelet më të avancuara bashkëkohore nga këto fusha; - Shqyrtimin e nivelit të zbatimit të programit të Qeverisë në fushën e bujqësisë, të pylltarisë, të zhvillimit rural, të Infrastrukturës dhe mjedisit dhe i jep rekomandime Kuvendit; - Bashkëpunimin me komisionet e tjera të Kuvendit, në veçanti, me Komisionin për Buxhet e Financa, kur është fjala për financimin dhe për menaxhimin e programeve nga Qeveria; - Shqyrtimin e legjislacionit të fushëveprimit të tij; - Shqyrtimin e projektbuxhetit dhe rishikimin e buxhetit të ministrisë së resorit përkatës dhe i rekomandon Komisionit për Buxhet e Financa, shqyrtimin dhe miratimin e tij në Kuvend, duke i përfshirë edhe amendamentet; - Mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve të fushëveprimit të tij; - Shqyrtimin e çështjeve të tjera të përcaktuara me këtë Rregullore dhe të çështjeve, të cilat me vendim të veçantë të Kuvendit, i barten këtij komisioni. Për ushtrimin e funksioneve, komisioni bashkëpunon me ministrinë e resorit përkatës, me të gjitha ministritë e tjera, nga të cilat mund të kërkojë të dhëna konkrete, duke i përfshirë këtu edhe raportet e drejtpërdrejta të ministrave ose të personave të tjerë përgjegjës, kur kjo kërkohet nga komisioni.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e hënë, 11:00 24 Shkurt 2020
Salla N302

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Liburn Aliu, Bajrush Xhemajli, Adem Hoxha, Ilir Ferati, Evgjeni Thaçi-Dragushaj, Rasim Selmanaj, Milosh Peroviq dhe Endrit Shala

Munguan: Hajrullah Çeku dhe Shpejtim Bulliqi

Të ftuar: Instituti Demokratik Kombëtar (NDI), Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP). Stafi mbështetës i komisionit: Bajram Badivuku dhe Ylber Sherifi.

Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)

FUSHËVEPRIMTARIA