Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.06/L-161 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2018 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evroipan

28.06.2019
Propozuesi: Qeveria
12.07.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
22.08.2019
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
12.07.2019
Shqyrtimi nga Komisionet
22.08.2019
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
04.09.2019
Shpallja e ligjit