Skupština Republike Kosovo

Radna mesta

16 oktobar 2020

KONKURS - Za izbor dva (2) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, iz ne albanske zajednice

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova, na osnovu člana 10, Zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova raspisuje

K O N K U R S
 
Za izbor dva (2) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, iz ne albanske zajednice


Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor)  je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje poštovanje pravila i načela koja regulišu civilnu službu.

Sastav Odbora 

Odbor se sastoji od (7) članova, koje bira Skupština Republike Kosova.
Od toga,najmanje (2) člana biraju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) člana treba da budu ženskog pola.

Funkcije Odbora:

•    Nadgleda primenu pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi.
•    Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika i kandidata za prijem u civilnu službu.
•    Nadgleda proceduru izbora i odlučuje da li su imenovanja civilnih službenika  visokog upravnog nivoa i upravnog nivoa,odvijane u skladu sa pravilima i načelima zakonodavstva o civilnoj službi;
•    Nadgleda institucije javne administracije, koje su zaposlile civilne službenike u vezi  sprovođenja  pravila i načela zakonodavstva  o civilnoj službi;

Kandidati koji apliciraju za izbor člana Odbora, mora da budu kvalifikovani i da ispunjavaju sledeće  kriterijume:

•    Da je državljanin Republike Kosova,
•    Da je diplomirani pravnik, prema važećem zakonodavstvu, koje je na snazi; 
•    Da poseduje najmanje 10 (deset ) godina stručnog  radnog iskustva, od kojih najmanje 5 (pet) godina rada u civilnoj službi,
•    Da je završio pravosudni ispit;
•    Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,
•    Da nije kažnjavan pravosnažnom odlukom za počinjeno namerno krivično delo;
•    Da prema njemu nije konačnom odlukom preduzeta disciplinska mera udaljavanja iz civilne službe.

Mandat članova Odbora

•    Članovi odbora se imenuju za sedmogodišnji (7) mandat, bez  mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat,
•    Član odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu državnu  funkciju,da bude član političke partije ili da učestvuje u političkim aktivnostima.

Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta

•    Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,
•    Motivaciono pismo,
•    CurriculumVitae (CV-autobiografija),
•    Dokaz da je  državljanin Republike Kosova.
•    Dokaz o radnom iskustvu,
•    Dokaz da nije kažnjavan za  krivično delo.

PROCEDURA  KONKURISANJA 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 04.11.2020. godine u 16:00 časova.

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u 
Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/211-182, 038/ 211-648 i  044/ 567-041.

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.
Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.