Plenarna Sednica

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

Plenare 22 avgust 10.00 Transkripti Vidi sednicu
Rendi Dites
1 . Razmatranje Nacrt zakona o ratifikaciji finansijskog Sporazuma IPA 2018 između Kosova i Evropske unije
2 . Razmatranje predloga grupe poslanika za raspuštanje VI saziva Skupštine Republike Kosovo
Jashtëzakonshme 01 jul 11.00 Transkripti
Rendi Dites
1 . Trenutno stanje Albanaca u Preševu, Bujanovcu i Medveđi - angažovanje institucija Republike Kosova za njihova prava i poteškoće