Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe Peticione

Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me të drejta e njeriut, me përcjelljen dhe me zbatimin e parimit të barazisë gjinore më legjislacion dhe peticionet e parashtruara nga një ose shumë qytetarë.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e mërkurë, 10:00 25 Tetor 2023
Salla N302

Mbledhja e komisionit

Procesverbali
Rendi i ditës
e martë, 10:00 03 Tetor 2023
Salla N302

Mbledhja e komisionit

Procesverbali
Rendi i ditës
e mërkurë, 10:00 26 Korrik 2023
Salla N506

Mbledhja e komisionit

Procesverbali
Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

Selman

Ymeri

Koordinator

Tel: 038 200 10 649

Mob: 044 250 339

[email protected]

Sulltane

Gashi

Zyrtare e fushës

Tel: 038 200 10 650

Mob: 044 412 924

[email protected]

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)

FUSHËVEPRIMTARIA

Fushëveprimi i këtij komisioni përfshin:

 • Bashkëpunimin me Avokatin e Popullit;
 • Nismën për nënshkrimin e dokumenteve ndërkombëtarë për barazinë gjinore dhe përcjelljen e zbatimit të tyre;
 • Shqyrtimin e çështjeve të barazisë gjinore dhe të përfaqësimit përkatës të gjinive në të gjitha institucionet e Kosovës;
 • Shqyrtimin e pozitës së grave dhe propozimin e masave për avancimin e tyre në të gjithë lëmenjtë e jetës;
 • Dhënien e rekomandimeve për avancimin e pozitës së gruas dhe të të drejtave të tyre, mbrojtjen e grave nga abuzimet fizike, emocionale dhe psikologjike, avancimin e gruas në shërbimet civile, që sigurojnë një rol efektiv dhe me ndikim në procesin e vendimmarrjes demokratike në Kosovë;
 • Shqyrtimin e çështjeve, që lidhen me edukimin dhe me ngritjen profesionale të grave;
 • Shqyrtimin e çështjeve të tjera, që e sigurojnë barazinë gjinore dhe avancimin e pozitës së gruas me ligj;
 • Shqyrtimin e të gjitha çështjeve, që lidhen me ndriçimin e fatit të personave të pagjetur;
 • Hetimin e fakteve dhe të dhënave që kanë të bëjnë me personat e pagjetur dhe rekomandimet e Kuvendit për masat që duhet të merren për statusin dhe për fatin e personave të pagjetur;
 • Kontaktet me organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, me qëllim të ushtrimit të trysnisë për ndriçimin e fakteve lidhur me fatin e personave të pagjetur;
 • Kontaktimi dhe njoftimi i familjeve të personave të pagjetur;
 • Shqyrtimin dhe inicimin e legjislacionit të fushëveprimit të tij;

 

Shqyrtimin e peticioneve, të cilat i drejtohen Kuvendit:

a) Pranohen për shqyrtim peticionet, të cilat janë bërë me shkrim, i kanë emrin e dërguesit dhe nënshkrimet përkatëse, janë të kuptueshme dhe e tregojnë qartë objektin e tyre;

 

b) Komisioni mund t’ua kthej peticionin dërguesve për rihartim ose t’u kërkojë sqarime shtesë;

 

c) Jo më vonë se dy javë punë, nga dita e marrjes së peticionit, kryetari i komisionit e paraqet peticionin në komision, duke propozuar njëkohësisht edhe mënyrën e zgjidhjes ligjore ose mospranimin e peticionit. Në rast se komisioni e vlerëson të arsyeshme, për zgjidhjen e çështjes mund ta autorizojë kryetarin e komisionit të paraqesë deklaratë në mbledhjen plenare të Kuvendit. Për veprimet për zgjidhjen e çështjes së ngritur në peticion, njoftohet dërguesi i peticionit.

 

Për ushtrimin e funksioneve, komisioni bashkëpunon me organizatat dhe asociacionet vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe për çështjet humanitare me Zyrën për Barazi Gjinore, nga të cilat mund të kërkojë të dhëna konkrete, kur kjo kërkohet nga komisioni.

 

Mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve të fushëveprimit të tij;

 

Shqyrtimin e çështjeve të tjera, të përcaktuara me këtë Rregullore dhe të çështjeve, të cilat me

vendim të veçantë të Kuvendit i barten këtij komisioni.