Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.06/L-144 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e Projektit për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit për Komunën e Istogut

18.12.2018
Propozuesi: Qeveria
21.01.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
30.01.2019
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
21.02.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
30.01.2019
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
14.02.2019
Shpallja e ligjit