Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.07/L-035 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë për likuiditet të urgjencës së infrastrukturës vitale, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

18.09.2020
Propozuesi: Qeveria
07.10.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
28.12.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
28.12.2020
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
05.01.2021
Shpallja e ligjit