Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

02.11.2020
Propozuesi: Qeveria
02.11.2020
Shpërndarja e projektligjit
28.12.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
29.12.2020
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
29.12.2020
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
31.12.2020
Shpallja e ligjit