Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-016 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

28.06.2021
Propozuesi: Qeveria
30.06.2021
Shpërndarja e projektligjit
19.07.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
16.07.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
11.08.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere
28.07.2021
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
28.07.2021
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
04.08.2021
Shpallja e ligjit