Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-130 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisё sё Republikës së Kosovës dhe Kёshillit tё Ministrave tё Republikës së Shqipërisë për ndihmë të ndërsjellë juridike në çёshtjet civile dhe tregtare

28.02.2022
Propozuesi: Qeveria
06.04.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
11.05.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
11.05.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
25.05.2022
Shpallja e ligjit