Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-128 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-114 për zyrtarët publik

25.03.2022
Propozuesi: Grupi parlamentar
07.04.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
07.04.2022
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
07.04.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
22.04.2022
Shpallja e ligjit