Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-228 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës

19.04.2023
Propozuesi: 6+ deputetë
16.05.2023
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
08.06.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
08.06.2023
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
08.06.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
08.06.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
08.06.2023
Shpallja e ligjit