Skupština Republike Kosova

Direkcija osoblja

Miradije Haziraj

Drejtore

Direkcija osoblja odgovorna je za:

a. Sprovođenje procedura osoblja u skladu sa Zakonom o civilnoj službi, Zakonom o platama i Statusnim pravilima civilnih službenika Skupštine,
b. Savetovanje visokog menadžmenta za planiranje politika zapošljavanja, sprovođenje pravednih praksi zapošljavanja, kretanje službenika i poštovanje načela Civilne službe u Administraciji Skupštine,
c. Savetovanje menadžera u vezi sa radnicima i opisom radnih obaveza,
d. Pripremanje prvobitnog predloga za plan zapošljavanja,
e. Sprovođenje, razvoj i menadžiranje procedura regrutacije i unapređenja u položaju za civilne službenike, u skladu sa Zakonom o civilnoj službi, Zakonom o platama i Statusnim pravilima civilnih službenika Skupštine,
f. Sprovođenje, razvoj i menadžiranje procedura regrutacije za ostale zvaničnike, koji se biraju i imenuju od Skupštine, u skladu sa odlukama Predsedništva i drugim aktima Skupštine,
g. Izradu ugovora o radu za civilne službenike, političko osoblje i podržno političko osoblje,
h. Obavljanje procedura i politika ocenjivanja (evaluacije),
i. Organizovanje obuka i razvoj karijere civilnih službenika, koordinaciju poslova i aktivnosti u oblasti obuka sa podržnim organizacijama u Skupštini, vođenje evidencije i praćenje sprovođenja projekata,
j. Razmatranje administrativnih postupaka u vezi sa platnim spiskom, koeficijentima, ugovorima o zapošljavanju, odmorima, izjavama putovanja,
k. Iniciranje i obezbeđivanje podrške u vođenju disciplinskih procedura i žalbi,
l. Staranje o ličnim dosijeima službenika,
m. Održavanje sistema elektronske baze podataka Direkcije osoblja,
n. Analizu sistematizaciju podataka osoblja za potrebe Administracije Skupštine, i
o. Periodično - godišnje izveštavanje.

2. Direkcija osoblja sastoji se od:
a. Jedinice za regrutaciju i menadžiranje osoblja, i
b. Jedinice za obučavanje i razvoj humanih resursa.

Tel: 038 211 182, 038 200 10 494

Fax: 038 211 183, 038 200 10 495

Cel: 044 567 041

Email: [email protected]