Skupština Republike Kosova

Direkcija osoblja

Miradije Haziraj

Direktorka

Direkcija osoblje je nadležna za:
a. Sprovođenje procedura osoblja u skladu sa Zakonom o civilnoj službi, Zakonom o platama i Statusnim pravilima civilnih službenika Skupštine
b. Savetovanje višeg rukovodstva o planiranju politika zapošljavanja, sprovođenju pravednih praksi zapošljavanja, premeštanju zaposlenih i poštovanju principa javne službe u administraciji Skupštine
c. Savetovanje rukovodilaca u vezi sa radnicima i opisom poslova
d. Pripremu inicijalnog plana zapošljavanja
e. Sprovođenje, razvoj i upravljanje procedurama prijema i napredovanja civilnih službenika u skladu sa Zakonom o civilnoj službi, Zakonom o platama i Statusnim pravilima civilnih službenika Skupštine
f. Sprovođenje, razvoj i upravljanje procedurama zapošljavanja drugih službenika koje bira i imenuje Skupština, u skladu sa odlukama Predsedništva i drugim aktima Skupštine
g. Pripremu ugovora o radu za civilne službenike, političko osoblje i političko pomoćno osoblje
h. Sprovođenje procedura i politika evaluacije
i. Organizaciju obuka i razvoj karijere civilnih službenika, koordinaciju rada i aktivnosti u oblasti obuke sa pomoćnim organizacijama u Skupštini, vođenje evidencije i praćenje realizacije projekata
j. Razmatranje administrativnih radnji u vezi sa platnim spiskovima, koeficijentima, ugovorima o radu, odmorima, deklaracijama o putovanjima
k. Pokretanje i pružanje podrške u razvoju disciplinskih postupaka i žalbi
l. Staranje o ličnim dosijeima zaposlenih
m. Održavanje sistema elektronske baze podataka Direkcije za osoblje
n. Analiziranje i sistematizacija podataka osoblja za potrebe skupštinske administracije i periodično godišnje izveštavanje

Tel: 038 200 10 410
Mob: 044 567 041
Email: [email protected]
 

Direkciju za osoblje čine:

a. Jedinica za zapošljavanje i upravljanje osobljem

b. Jedinica za obuku i razvoj ljudskih resursa