Skupština Republike Kosova

Direkcija za podršku parlamentarnih komisija

Fehmi Hyseni

Direktor Direkcije za podršku parlamentarnih komisijama

Direkcija za podršku parlamentarnim komisijama, odgovorna je za:
a. Pružanje savetodavno-pravnih, zakonodavnih i proceduralnih usluga parlamentarne komisije
b. Pružanje pravnih saveta i pisanih mišljenja o određenim pravnim i proceduralnim pitanjima kao i neposredna pomoć u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona
c. Pružanje pomoći u izradu nacrta zakona u saradnji sa druge dve relevantne Direkcije, u Generalnoj direkciji za pravno-proceduralna pitanja (primarni nadležni organ je Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje)
d. Priprema predloga dnevnog reda i planova rada skupštinskih komisija, kao i njihovo objavljivanje u saradnji sa Direkcijom za medije i odnose sa javnošću
e. Priprema scenarija za predsedavajućeg Komisije za vođenje sednica Komisije;f. Izrada zapisnika i izveštaja sa preporukama za nacrte zakona, izveštaja za nadzor nad sprovođenjem zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih i završnih izveštaja
g. Redosled amandmana nacrta zakona za postupanje u drugom razmatranju sa uporednom tabelom (konačnim izveštajem) koja se sastoji od tri kolone
h. Osiguravanje transfera relevantnih informacija za nacrte zakona između funkcionalnih i stalnih komisija

Tel: 038 200 10 611
Mob: 044 197 988
Email: [email protected]
 

Direkcija za podršku parlamentarnim komisijama sastoji se od pomoćnog osoblja organizovanog u jedinice za svaku komisiju