Skupština Republike Kosova

Direkcija za podršku parlamentarnih komisija

Fehmi Hyseni

Direktor Direkcije za podršku parlamentarnih komisija

Direkcija za podršku parlamentarnih komisija odgovorna je za:

a. Pružanje savetodavno - pravnih, zakonskih i proceduralnih usluga parlamentarnim komisijama,
b. Pružanje pravnih i proceduralnih saveta i pismenih mišljenja za određena pravna i proceduralna pitanja, kao i neposredna asistencija u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona,
c. Pružanje pomoći u izradi nacrta zakona, u saradnji sa dvema drugim odgovarajućim direkcijama u Opštoj direkciji za pravna i proceduralna pitanja (prvobitni odgovorni organ je Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje),
d. Pripremanje predloga agende i plana rada parlamentarnih komisija, kao i njihovo objavljivanje u saradnji sa Direkcijom za medije i odnose s javnošću,
e. Pripremanje scenarija za predsedavajućeg komisije za rukovođenje sednica komisije,
f. Izradu zapisnika i izveštaja sa preporukama na nacrte zakona, izveštaja za nadgledanje sprovođenja zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih izveštaja i izveštaja na kraju mandata,
g. Raspoređivanje amandmana na nacrte zakona za procesiranje za drugo razmatranje, uz komparativnu tabelu (konačan izveštaj), koja se sastoji iz tri kolona,
h. Obezbeđivanje prenošenja relevantnih informacija o nacrtima zakona između funkcionalnih i stalnih komisija.

2. Direkcija za podršku parlamentarnih komisija sastoji se od: Podržnog osoblja, organizovano u jedinici za svaku komisiju.

Tel: 038 211 359, 038 200 10 611

Email: [email protected]