Skupština Republike Kosova

Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje

Zoja Osmani

Direktorka

Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje, odgovorna je za:
a. Pravna standardizacija sa stanovišta pravne tehnike i jedinstvene metodologije za sve nacrte zakona koji se predlažu na razmatranje i usvajanje u Skupštini
b. Jezička standardizacija (tačan prevod) tekstova na albanskom, srpskom i engleskom jeziku predloga zakona predloženih za razmatranje i usvajanje u Skupštini
c. Usklađivanje konačnog teksta zakona, uključujući pravnu standardizaciju sa stanovišta pravne tehnike i jedinstvene metodologije
d. Izrada preliminarnih izveštaja za nacrte zakona kao primarni odgovorni organ u saradnji sa još dve relevantne direkcije, u Generalnoj direkciji za pravno-proceduralna pitanja
e. Pružanje podrške za izradu zakona i za izradu amandmana kroz preporuke date u preliminarnom izveštaju
f. Pružanje stručne podrške u usklađivanju nacrta zakona i amandmana koje predlažu parlamentarne  komisije, sa pristupima za njihovo usklađivanje sa zakonodavstvom EU, odnosno sa „acquis-em EU“ i međunarodnim konvencijama koje se primenjuju na Kosovu
g. Pružanje podrške za usklađivanje i zakonodavstvo na snazi svih nacrta zakona koji se procesuiraju  na razmatranje i usvajanje u Skupštini kroz preliminarni izveštaj
h. Davanje mišljenja i pravnih veštačenja na zahtev organa Skupštine

Tel: 038 200 10 665
Mob: 044 300 034
Email: [email protected]
 

Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje, sastoji se od:

a. Jedinica za pravno približavanje i usaglašavanje 

b. Jedinica za standardizaciju 
Koordinator jedinice:
Valon Dobruna
Tel: 038 200 10 666
Mob: 044 375 273
Email: [email protected]