Skupština Republike Kosova

Zvaničnik za sertifikaciju finansija

Mentor Osmanaj 

Službenik za sertifikaciju, pod nadležnošću sekretara, odgovoran je za:
a. Obezbeđivanje da se pokretanje i praćenje postupaka nabavki obavlja u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i finansijskim pravilima
b. Obezbeđivanje da su ispunjeni uslovi predviđeni javnim ugovorom pre svake uplate
c. Obezbeđivanje da su troškovi budžetskih sredstava iz svakog ugovora u skladu sa finansijskim pravilima
d. Redovno izveštavanje sekretaru Skupštine

Tel: 038 200 10 203
Email: [email protected]