Skupština Republike Kosova

Komisija za Budžet, Rad i Transfere

Komisija, u okviru svog delokruga i odgovornosti razmatra sva pitanja koja se tiču budžeta, finansija, rada, i transfera.

Kalendar aktivnosti komisije

petak, 11.00 24 maj 2024
Sala C203

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
sreda, 11.00 03 april 2024
Sala C203

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Elfete

Alshiqi-Beqiri

Zamenica koordinatora

038 200 10 645

044 637 384

[email protected]

Sabrije

Saliuki-Iseini

Visoka zvanicnica oblasti

038 200 10 656

045 279 627

[email protected]

Luljeta

Krasniqi

Zyrtare e fushës

038 200 10 657

044 398 939

[email protected]

Dashurije

Canolli

Nëpunëse administrative

038 200 10 663

044 372 915

[email protected]

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

test
OJQ

DELOKRUG

Delokrug komisije uključuje:

 

 • Razmatranje godišnjeg nacrta zakona o budžetskim podelama i njegovoj reviziji;
 • Razmatranje nacrta zakona iz oblasti javnih finansija i finansije uopšte;
 • Razmatranje  nacrta zakona o ratifikaciji međunarodnih sporazuma o financijskim obavezama od strane Republike Kosova i daje preporuke Skupštini;
 • Razmatranje nacrta zakona i predloženih amandmana , u smislu njihovog uticaja na budžet ,u okviru svojih odgovornosti kao stalna komisija, i daje preporuke odgovarajućoj funkcionalnoj komisiji u Skupštini;
 • Pravo predlaganja i izrade nacrta zakona;
 • Razmatranje godišnjeg financijskog izveštaja Budžeta Republike Kosova;
 • Razmatranje godišnjih izveštaja nezavisnih institucija/tela koji izveštavaju Skupštini  i koji spadaju pod delokrug komisije;
 • Nadgledanje primene javnih politika i zakonodavstva  iz oblasti upravljanja javnim finansijama, računovodstva i standarda financijskog izveštavanja, javnog duga, javnih nabavki, makroekonomske i fiskalne politike i državne pomoći;
 • Nadgledanje budžetskih politika u isplatama , socijalnih i penzijskih šema, u skladu sa važećim zakonodavstvom;
 • Nadgledanje primene zakona iz svog delokruga;
 • Organizovanje javnih rasprava, u skladu sa članom 66. Poslovnika Skupštine;
 • Izveštavanje na inicijativu Komisije ili na zahtev Skupštine , na plenarnim sednicama o pitanjima iz svog delokruga.
 • Razmatranje ostalih pitanja određenim ovim Poslovnikom i pitanja  koja su joj upućena  posebnom odlukom Skupštine ili po prestanku Predsedništva Skupštine prebacuju ovoj Komisiji.
 • Pitanja vezana za primenu politika /strategija zapošljavanja, otvaranje novih radnih mesta i stručno osposobljavanje.
 • Angažovanje u osiguranju socijalne zaštite, uključujući osiguranje i socijalnu zaštitu ratnih invalida, porodica mučenika/palih boraca, invalida rada, političkih zatvorenika, svih kategorija nesposobnih lica za posao, kao i svih ostalih kategorija socijalnih šema.
 • Nadgleda primenu zakonodavstva iz oblasti rada, socijalne zaštite i državne pomoći.
 • Pitanja vezana za sprovođenje politika/strategija u oblasti socijalnih i porodičnih politika
 • Prati napredak u zapošljavanju i predlaže odgovarajuće aktivne mere za podsticanje zapošljavanja i smanjenje nezaposlenosti;
 • Pitanja koja se odnose sa penziskim i socijalnim šemama finansiranih od države.

 

U obavljanju svojih funkcija u skladu sa delokrugom  i važećim zakonodavstvom, Komisija sarađuje sa nadležnim Ministarstvom finansija, sa drugim budžetskim organizacijama, od kojih može zahtevati konkretne izveštaje i podatke, uključujući njihovo izveštavanje na sednicama, kada to zahteva Komisija.