Skupština Republike Kosova

Komisija za Javnu Administraciju, Lokalnu Samoupravu, Medije i Regionalni Razvoj

Komisija za Javnu Administraciju, Lokalnu Samoupravu, Medije i Regionalni Razvoj je funkcionalna komisija. Komisija, u okviru delokruga rada i odgovornosti, razmatra sva pitanja koja se nadovezuju sa funkcionisanjem civilnih službi, lokalne administracije, medije i regionalni razvoj.

Kalendar aktivnosti komisije

sreda, 13.00 21 decembar 2022
Sala N303

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
ponedeljak, 10.00 19 decembar 2022
Sala N303/C203

Sednica komisije

Transkript Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Drita

Morina

Koordinatorka

038 200 10 615

044 127 823

[email protected]

Mirjeta

Heta

Administrativna zvanicnica

038 200 10 613

044 209 265

[email protected]

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug rada ove komisije obuhvata:

 

 • Razmatranje, utvrđivanje i koordinaciju politika rada za jednu objektivnu civilnu službu za sve građane, bez razlika, na osnovu objektivnosti, profesionalizma i odgovornosti;
 • Projekte profesionalnog osposobljavanja i uzdizanja kadrova civilne službe;
 • Predlaganje mera za pružanje inženjerskih usluga i menadžiranja zgrada;
 • Predlaganje mera za administriranje sistema isplata i platnih spiskova civilne službe;
 • Razmatranje standarda za usluge informativne tehnologije, koje valja koristiti;
 • Razmatranje sprovođenja politika rada za obezbeđivanje službi snabdevanja u skladu sa utvrđenim pravilima i procedurama;
 • Razmatranje pitanja za administriranje i registrovanje NVO-a;
 • Razmatranje pitanja od značaja za prikupljanje, održavanje, analizu i objavljivanje zvaničnih statistika;
 • Razmatranje pitanja za administriranje i održavanje katastarskog sistema;
 • Nadgledanje lokalne administracije i funkcionisanja lokalne vlasti;
 • Razmatranje zakonodavstva iz njenog delokruga rada;
 • Razmatranje nacrta budžeta i preispitivanja budžeta dotičnog resornog ministarstva i preporučuje Komisiji za budžet i finansije razmatranje i njegovo usvajanje u Skupštini, uključujući i amandmane;
 • Nadgledanje sprovođenje zakona iz njenog delokruga rada;
 • Razmatranje drugih pitanja, utvrđenih ovim poslovnikom i pitanja, koja se posebnom odlukom Skupštine prenose ovoj komisiji.

 

U obavljanju funkcija, Komisija sarađuje sa ministarstvom odgovarajućeg resora, sa diplomatskom mrežom Kosova i sa svim drugim ministarstvima, od kojih može da traži konkretne podatke, uključujući i neposredne izveštaje ministara ili drugih odgovornih lica, kada se to traži od Komisije.