Skupština Republike Kosova

Komisija zа ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije

Komisija, u okviru svog delokruga i odgovornosti, razmatra sva pitanja koja se povezuju sa ljudskim pravima, sa praćenjem i primenom principa rodne ravnopravnosti po zakonodavstvu i podnete peticije od strane jednog ili više građana.

Kalendar aktivnosti komisije

utorak, 13.00 23 april 2024
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
utorak, 13.00 16 april 2024
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Selman

Ymeri

Koordinator

038 200 10 649

044 250 339

[email protected]

Sulltane

Gashi

Zvanicnica oblasti

038 200 10 650

044 412 924

[email protected]

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug ove Komisije uključuje:

 • Saradnju sa Narodnim Advokatom;
 • Inicijativu za potpisivanje međunarodnih dokumenata za rodnu ravnopravnost i praćenje njihove primene
 • Razmatranje pitanja  rodne ravnopravnosti i pravedno zastupanje dotične ravnopravnosti u svim Kosovskim institucijama;
 • Razmatranje položaja žena i predlaganje mera za njihov napredak u svim oblastima života;
 • Pruža preporuke za unapređenje položaja žena i njihovih prava, zaštitu žena od fizičkog, emocionalnog i psihološkog zlostavljanja, unapređivanje žena u civilnoj službi, što obezbeđuju efektivnu i uticajnu ulogu   u procesu demokratskog odlučivanja na Kosovu ;
 • Razmatranje  pitanja koja se odnose na obrazovanje i profesionalni razvoj žena;
 • Razmatranje drugih pitanja koja obezbeđuju rodnu ravnopravnost i unapređenje statusa žena po zakonu;
 • Razmatranje  svih pitanja vezana za rasvjetljivanje sudbine nestalih lica; 
 • Istraživanje činjenica i podataka koji se odnose na nestala lica  i preporuke Skupštine o merama koje treba preduzeti o statusu i sudbini nestalih;
 • Kontakti sa međunarodnim organizacijama za ljudska prava u svrhu  vršenja pritiska za  rasvetljavanje sudbine nestalih lica;
 • Kontaktiranje i obaveštavanje porodica nestalih lica;
 • Razmatranje  i pokretanje zakonodavstva iz njegovog delokruga;

Razmatranje  peticija  upućene Skupštini:

a) Prihvataju se na razmatranje peticije, koje su pismeno podnete , imaju ime pošiljaoca i njihove  potpise, koja su razumljive  i jasno naznačuju svoj cilj; 

b) Komisija može vratiti zahtev pošiljaocima na ponovno sastavljanje ili zatražiti dodatna pojašnjenja;

c) Najkasnije dve radne nedelje, od dana prijema peticije, predsednik komisije podnosi zahtev komisiji, istovremeno predlažući način zakonskog rešavanja  ili odbacivanja peticije. Ako Komisija procenjuje  da je to primereno, za rešavanje pitanja može ovlastiti predsednika Komisije  da podnese izjavu  na plenarnoj sednici Skupštine. O postupcima za rešavanje   pitanja upućeno peticijom, obaveštava se pošiljaoc peticije.

U vršenju svojih funkcija, Komisija sarađuje sa međunarodnim i lokalnim organizacijama i asocijacijama za  ljudska prava i humanitarna pitanja sa Kancelarijom za rodnu ravnopravnost, od koje može zatražiti   konkretne podatke na  zahtev Komisije.

Nadzire sprovođenje zakona iz svog delokruga;

Razmatra i druga pitanja, utvrđena Poslovnikom  i  druga pitanja koja se posebnom odlukom Skupštine prenose ovoj  Komisiji.