Skupština Republike Kosovo

Sa nastavka plenarne sednice

01.07.2022

Skupština Republike Kosovo, kojom je predsedavao predsednik Glauk Konjufca, nastavila je danas sednicu sa preostalim tačkama.

Prvo je održan nastavak sednice od 13. juna na kojoj je izabran neizvršni član Odbora Centralne banke Republike Kosovo i formirana Ad-hoc komisija za izbornu reformu na Kosovu.

U konkurenciji za neizvršnog člana CBK-a, kandidati Esida Bujupi, Lulzim Ismajli, Nexhat Krieziu i Nora Raci bili su podvrgnuti tajnom glasanju članova Skupštine.

Glasalo je 85 poslanika, gde je Nexhat Kryeziu dobio 72 glasa, Esida Bujupi nijedan glas, Lulzim Ismajli 5 glasova, Nora Raci 1 glas, dok je 7 listića bilo nevažećih.

Nakon glasanja, zaključeno je da je Nexhat Kryeziu izabran za neizvršnog člana Odbora CBK-a. 

Sa 71 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, Skupština je formirala Ad-hoc komisiju za izbornu reformu na Kosovu.

Dve tačke predviđene za razmatranje u ovom nastavku sednice, Razmatranje godišnjeg Izveštaja o učinku Nacionalne kancelarije za reviziju za 2021. godinu i Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja Nacionalne kancelarije za reviziju za 2021. godinu, odložene su za neku od narednih sednica.

Skupština je nastavila rad preostalim tačkama sa sednice od 30. juna, gde je razmotren na drugom razmatranju Nacrt zakona br. 08/L-017 o Agenciji za sprečavanje korupcije. Ovaj nacrt zakona usvojen je sa 68 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

Sednica je nastavljena drugim razmatranjem Nacrta zakona br. 08/L-108 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona.

Izveštaj sa amandmanima na Nacrt zakona predstavio je predsednik Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije za borbu protiv korupcije Adnan Rrustemi.

Predsednik Parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Abelard Tahiri rekao je da oni ne podržavaju Nacrt zakona kao takav, jer su njime u prijavljivanju imovine obuhvaćeni lekari i profesori.

Dok je poslanica iz redova Demokratskog saveza Kosova Hykmete Bajrami tražila da se u prijavljivanju imovine obuhvati i štednja Penzionog fonda Kosova.

Član Alijanse za budućnost Kosova Time Kadrijaj je zahtevala da se Komisija ponovo sastane i da se dodaju ove primedbe poslanika.

U vezi sa Nacrtom zakona izjasnili su se i drugi poslanici pozicije i opozicije, dok je stav Vlade Republike Kosovo u vezi sa Nacrtom zakona iznela ministarka pravde Albulena Haxhiu.

Prema rečima ministarke Haxhiu, nacrt zakona predviđa da ove dve kategorije prijave svoju imovinu, ali da njihovo prijavljivanje neće biti javno.

“Naš stav je bio da lekari i profesori treba da prijave svoju imovinu, ali da njihovo prijavljivanje ne bude javno. To su osetljive profesije i imovina se mora prijaviti ”, istakla je Haxhiu.

Nakon rasprave, Skupština je stavila na glasanje Nacrt zakona gde je glasalo samo 59 poslanika, stoga nije bilo odlučivanja.

Zatim je Skupština razmotrila Godišnji izveštaj Kosovske agencije za privatizaciju za 2021. godinu, koji nije stavljen na glasanje zbog nedostatka kvoruma.

Predsednik Skupštine Republike Kosovo Glauk Konjufca naveo je da će se sednica sa preostale dve tačke: razmatranje Mocije za razrešenje Odbora Regulatornog ureda za energiju i Formiranje Ad-hoc komisije za izbor kandidata za člana Odbora za žalbe medija, održati nekog drugog dana.