Skupština Republike Kosova

Odluke o zapošljavanju

14 septembar 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës bën njoftimin për 6 (gjashtë) kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 23 tetor 2018, për pozitën:

 

Këshilltar Juridik

Referencë: DSHJPL -KRK/910

1. Florent Mehmeti 77.4 pikë

2. Dren Ajeti 73.2 pikë

3. Shukrije Stublla-Shabani 72.9 pikë

4. Shqipe Shala 72.55 pikë

5. Muhamet Bytyqi 71.65 pikë dhe

6. Labinot Smakaj 69 pikë.

11 septembar 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të Nenit 41 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës bënë njoftimin për 4 (katër) kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 20 shtator 2018, për pozitën:

Zyrtar i Programit për edukim qytetar
Referencë: DMMP -KRK-JK/236


Dorentina Murturi                              92.25 pikë
Blerina Muqolli                                  92   pikë                
Duresa Tafaj                                     90.2 pikë   dhe 
Arianit Behrami                                 81.55 pikë.

2 septembar 2019

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 19 tetor 2018, për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës: Koordinator i Njësisë

Referencë: DMMP -KRK/260

Numri i aplikacionit: 14

Emri dhe Mbiemri: Burim Etemaj

Pikët përgjithshme të fituara: 89.7

24 avgust 2019

K O N K U R S Për zgjedhjen e 2 (dy ) anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës nga radhët e komuniteteve tjera jo shumic(1)ë

Rendi i ditës

  1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e mëparshme
  2. Përgatitjet për mbajtjen e seancës plenare për shpërndarjen e Kuvendit të Legjislaturës së VI
  • Lorem, ipsum dolor.
  • lorem
  • Lorem ipsum dolor sit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. In cumque autem ipsum, aperiam ipsa voluptatem eaque enim assumenda voluptates consequuntur provident facilis tempore laudantium sapiente, dolorum, voluptatibus corporis itaque est.