Assembly of the Republic of Kosovo

Law no.07/L-001 on the budget appropriations of Kosovo for year 2020

11.03.2020
Sponsor: Qeveria
12.03.2020
Shpërndarja e projektligjit
14.03.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Adopted
15.03.2020
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Adopted
15.03.2020
Adoption of law by the Assembly
18.03.2020
Promulgation of the law
Law