Assembly of the Republic of Kosovo

Decisions of the sessions

10 Maj 2022

Vendim per formimin e komisionit hetimor lidhur me procesin e vendimarrjes në sektorin e energjisë për perjudhen 2006-2022

17 Qershor 2022

Vendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurencës