Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo…

19.01.2022

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitet, poslovnik skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije, predvođena od strane predsednika Adnan Rrustemi, održala je redovnu sednicu. 

U početku, na ovoj sednici je usvojen godišnji izveštaj rada za 2021. godinu ove komisije. 

U nastavku, Albina Reçica, rukovodilac Jedinice za verifikaciju dokumentacije, predstavila je plan učinka Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine, za 2022. godinu. 

U ovom planu, rekla je da su predviđene aktivnosti, ali i izazovi tokom realizacije istih. 

Kao izazov, ona je pomenula povraćaj katastarskih dokumenata, koje je ukrala Srbija. 

Nakon rasprave, ovaj plan je usvojen od strane Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitet, poslovnik skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije. 

Takođe, Beshir Islami, predsedavajući Saveta za besplatnu pravnu pomoć i Flutura Berbati – Zena, rukovodilac Odeljenja za pružanje besplatne pravne pomoći, predstavili su godišnji plan učinka Agencije za besplatnu pravnu pomoć za 2022. godinu, ističući kao zabrinutost nedostatak budžeta, kao i ljudskih resursa. 

Berbati – Zena, je govorila i o ciljevima koje ima ova agencija za širenje na celoj teritoriji Republike Kosovo. 

Između ostalog, ona je rekla da je ovim planom predviđeno i podizanje svesti većeg broja građana o mogućnostima pružanja besplatne pravne pomoći. 

Takođe, i ovaj plan je usvojen od strane Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitet, poslovnik skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije. 

U nastavku, usvojen je i izveštaj sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. 08/L-011 o izmenama i dopunama Zakona 04/L-061 o prodaji stanova za koje postoji stambeno pravo. 

Na ovoj sednici, poslanik Driton Selmanaj, u ime radnih grupa predstavio je izveštaje radne grupe o sprovođenju nadzora Zakona br. 06/L – 057 o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužioca, kao i onaj od radne grupe o sprovođenju nadzora Zakona br. 04/L-139 o izvršnom postupku. 

Selmanaj, je pomenuo kao preporuku da ova dva zakona trebaju da se izmene i dopune. 

U nastavku, izveštaji za ova dva zakona su usvojeni od strane Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitet, poslovnik skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije.